Artikel 1       Toepassing van onze algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, diensten, workshops en overeenkomsten met Platinascoop, behoudens afwijkend schriftelijk akkoord tussen Platinascoop en de klant. Elke contact tussen partijen is in vertrouwelijkheid tussen partijen opgemaakt en alle vertrouwelijke informatie blijft geheim, behoudens de uitzonderingen in deze overeenkomst vooropgesteld of tussen partijen overeengekomen.

1.2. De klant erkent en aanvaardt dat Platinascoop gegevens verwerkt van de klant conform haar privacy policy. Deze policy staat op de website van Platinascoop.

Artikel 2. Offertes, prijzen en bestellingen

2.1. Onze offertes zijn vrijblijvend, indicatief en steeds onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren of te plaatsen documenten/prestaties. Elke wijziging aan de oorspronkelijke offerte zal worden aangerekend. Wijzigingen worden geacht te zijn opgedragen en aanvaard door het verschil tussen het voorgaande en het gewijzigde ontwerp, tenzij schriftelijke opmerkingen worden overgemaakt binnen de 48 uur. Onze offertes gelden hoogstens gedurende 30 dagen. De prijzen vermeld op de offertes gelden enkel voor de omschreven bewerkingen of aangeboden diensten. Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw en exclusief transportkosten, onkosten en onder voorbehoud van definitieve bevestiging van de bestelling. Offerteprijzen kunnen wijzigen door een creatieve of technische wijziging op vraag van de klant. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens zullen steeds worden verrekend. Naast de overeengekomen vergoeding kunnen bijkomende kosten in rekening worden gebracht  (bv. font, onderzoek, transport, verzending, importrechten, cd-rom, dvd, prints, vertalingen, copywriting, ev. fotografie & stockfotografie, scankosten, …). Indien Platinascoop, door het niet tijdig of niet correct aanleveren van materialen/informatie/gegevens door de klant, genoodzaakt is om meer of andere werken uit te voeren, zullen deze extra kosten worden aangerekend aan de klant op basis van het gebruikelijke tarief dat Platinascoop hanteert. Ook als de klant een afwijkende of onjuiste briefing geeft, zullen de kosten voor het meerwerk worden aangerekend. Verhogingen door belastingen, retributies, rechten of lasten vanwege de overheid  die niet bestonden bij opstellen van de offerte vallen ten laste van de klant.

2.2.  Bestellingen: Elk mondeling, meerwerk of ander verzoek tot het leveren van een proef of ontwerp, het overhandigen van elk document, model of kopij aan Platinascoop wordt aanzien als een opdracht of bestelling uit te voeren in regie, zelfs bij gebrek aan geschreven bestelbon. Elke persoon of vennootschap die bestelt met het verzoek te factureren aan een derde, is van rechtswege met deze derde solidair gehouden tot betaling. De klant verklaart, tenzij hij vooraf schriftelijke opdracht zou hebben gegeven om het te onderzoeken, dat alle opdrachten, teksten, afbeeldingen, enz. in overeenstemming zijn met alle nationale en internationale wets- of andere bepalingen dienaangaande. Hij verklaart Platinascoop van elke opzoeking dienaangaande te ontslaan. Hij verklaart daarvoor Platinascoop steeds volledig en op eerste verzoek integraal te vrijwaren.

2.3. Een digitaal aanbod via enig kanaal op afstand (website, facebook,..) is vrijblijvend, zolang de voorraad strekt en indicatief. Wanneer u als klant ingaat op dit aanbod of inschrijft en u vervolgens een bevestiging krijgt van Platinascoop is dit bindend voor u, vanaf dit moment is de aankoop niet inwisselbaar en niet terugbetaalbaar. U aanvaardt als klant elektronische communicatie hieromtrent. De Klant beschikt bij online inschrijving of online beroep op de diensten van Platinascoop niet over een herroepingsrecht zoals bepaald in artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. De verkoop van een plaats binnen de workshop/dienst gebeurt steeds op naam en is aldus uitgesloten van herroepingsrecht. Verkoop B2B is in elk geval uitgesloten van toepassing van het herroepingsrecht. Als Consument beschik je in dit geval ook niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing aangezien het om een dienst gaat. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden verklaar je als Consument uitdrukkelijk dat je geen recht meer hebt op het herroepingsrecht zodra Platinascoop de overeenkomst is aangegaan. Dit is het geval van zodra je de bevestigingsmail hebt ontvangen. De Klant heeft geen recht op herroepingsrecht omwille van de volgende uitzonderingen op het herroepingsrecht;

– Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met

uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat

hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

(Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)

– De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk

voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)

Artikel 3. Auteursrechten

3.1. Auteursrechten: De klant waarborgt aan Platinascoop dat hij over het recht beschikt om opdracht te geven tot reproductie of drukwerk van alle aangeleverde attributen, producten, teksten, foto’s,… Platinascoop is in geen enkel geval verantwoordelijk voor inbreuken op de (intellectuele eigendoms)-rechten van derden. De klant neemt desgevallend elke aansprakelijkheid op zich en vrijwaart Platinascoop tegen elke klacht die tegen haar zou worden ingediend en dit zowel in hoofdsom, interesten als eventuele gerechts- en andere kosten. Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake auteursrechten en intellectuele eigendom blijven alle door Platinascoop uitgevoerde video’s, foto’s, collages, fotoboeken, workshops, prestaties en realisaties onder welke vorm ook haar exclusieve eigendom. Bij vastgestelde schending van het genoemde intellectuele eigendom is Platinascoop gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. De klant beschikt hoogstens over een gebruiksrecht. Zij mogen niet op een andere dan de overeengekomen wijze gebruikt worden en niet nagemaakt worden zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming en zonder voorafgaande betaling van een afzonderlijk overeengekomen bedrag voor de afstand van de vermogensrechten van de auteur. De afstand van originele of andere dragers kan nooit als een overdracht worden uitgelegd. Elke eventuele afstand door Platinascoop is beperkt tot het voorwerp van de afzonderlijke overeenkomst.

3.2 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Platinascoop gerechtigd om haar logo op of bij het gerealiseerde werk te vermelden (bijvoorbeeld bij de eindgeneriek of onder een foto (ev. Bij de vermelding)). Platinascoop heeft de vrijheid om de opdracht te gebruiken als referentie in haar eigen promotie.

3.3 Indien de klant een bepaald font zelf wenst te gebruiken, dienen zij zelf het font aan te kopen inclusief de rechten volgens het gewenste gebruik.

Artikel 4. Correcties

4.1. Alle correcties die niet werden opgenomen in de offerte/overeenkomst worden van rechtswege aan de klant toegeschreven. Zij worden aan de klant in rekening gebracht tegen regieprijs. Platinascoop kan enkel instaan voor de correctie van aan haar toe te schrijven fouten, door de klant te bewijzen.

Artikel 5. Leveringen

5.1. Leveringstermijn: De leveringstermijnen dienen schriftelijk bepaald te worden. De bepaalde leveringstermijnen zijn indicatief en binden Platinascoop niet. Niet tijdige levering kan niet ingeroepen worden voor het annuleren of opzeggen van een bestelling of het vorderen van een schadevergoeding indien hiervoor een redelijke motivering is. Correcties en niet tijdige betaling doen tenzij andersluidend beding de aanvankelijk overeengekomen termijnen van rechtswege vervallen. De eigendomsoverdracht en/of het verleende gebruiksrecht van ontwerpen en goederen, of eender welke prestatie wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden is gebeurd. Zolang de klant zijn betalingsverplichtingen niet of slechts ten dele nakomt, of anderzijds in gebreke is, is het de klant niet toegestaan om gebruik te maken van de ontwerpen of leveringen die verband houden met de opdracht. In dat geval blijft Platinascoop de rechtmatige eigenaar en kan zij haar rechten doen gelden.

5.2.  Klachten: Elke klacht moet, op straffe van verval, binnen de acht kalenderdagen na levering per aangetekend en gemotiveerd schrijven aan Platinascoop betekend worden. Geenszins mogen handelingen worden gesteld door partijen die de goede reputatie van Platinascoop aantasten (bijvoorbeeld negatieve posts op sociale media), beide partijen erkennen dat dit schade uitmaakt.

5.3. Levering: De levering en risico-overdracht geschiedt in onze kantoren. Leverings- en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant. Alle goederen reizen op risico van de klant en worden verondersteld in hun geheel aanvaard te zijn voor vertrek.

Artikel 6      Betalingsmodaliteiten – protest

6.1 Al onze facturen zijn netto contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel op de vervaldag zonder korting tenzij anders overeengekomen. De klant aanvaardt dat Platinascoop de facturen digitaal gaat versturen naar het opgegeven e-mailadres van de klant.

6.2 Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde schadevergoeding, interesten en kosten. Platinascoop behoudt zich het recht voor ten allen tijde voorschotten (tot 100%) of tussentijdse prestaties aan de klant aan te rekenen of bijkomende waarborgen te eisen aan de klant.

6.3 Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar en geeft Platinascoop het recht verdere uitvoering van de prestaties op te schorten.

6.4 Bij overschrijding van de toegestane betaaltermijn, zal op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest  van 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur verschuldigd zijn tot op het moment van algehele betaling. Bovendien wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12% met een minimum van 150 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Huidig artikel geldt onverminderd het recht van Platinascoop om een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

6.5 Elk protest dient per aangetekende brief aan Platinascoop te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen en moet gemotiveerd de reden van het protest uiteenzetten. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de facturen definitief aanvaard en is volledige betaling verschuldigd. Het protest schorst de verbintenis van de klant tot betaling niet.

Artikel 7      Ontbinding van de overeenkomst

7.1 In geval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, kennelijk onvermogen, schorsing van

betaling, reorganisatie, ontbinding, wijziging van firma of om het even welke grondige wijziging van de juridische toestand van de klant of bij gebrek aan betaling van een enkele levering, het niet ter beschikking stellen van de geschikte materialen/informatie/gegevens binnen de termijn van 7 dagen na e-mail over de reeds opgelopen laattijdigheid of bij niet naleving van de bedongen bijzondere betaalvoorwaarden, behoudt Platinascoop zich het recht voor, hetzij het contract van rechtswege als ontbonden te beschouwen, hetzij de leveringen te schorsen en/of verdere opdrachten stop te zetten. Dit zonder dat de klant hiervoor enige vergoeding kan vorderen.

7.2 In voorkomend geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in 7.4 door de klant, onverminderd het recht om een bijkomende schadevergoeding te vorderen. Het volstaat dat  Platinascoop hiertoe zijn uitdrukkelijke wil te kennen geeft per aangetekende brief. Indien de opdrachten of het werk werden geschorst door Platinascoop bepaalt Platinascoop zelf wanneer zij de prestaties opnieuw aanvat, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. In elk geval kan Platinascoop in de situaties zoals hierboven gemeld de onmiddellijke betaling eisen van alle verrichte prestaties en uitgaven. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de klant niet toegestaan om de hem ter beschikking gestelde ontwerpen/ontwikkelingen te gebruiken.

7.3 Wanneer Platinascoop door de schorsing enigerlei schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de klant deze dienen te vergoeden.

7.4 Wanneer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd/verbroken door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties, ingeplande tijd en de reeds aangekochte materialen voor het betrokken werk verhoogd met een schadevergoeding van 1/3 van de overeengekomen of regie- prijs van de geannuleerde bestelling bij wijze van minimale schadevergoeding. Reeds betaalde sommen kunnen in geen geval worden teruggevorderd. 7.5 Platinascoop behoudt zich het recht voor de goederen in bezit te houden tot de verschuldigde bedragen door de klant worden betaald.

Artikel 8       Aansprakelijkheid Platinascoop

8.1. Behoudens enig andersluidend beding, is Platinascoop enkel gehouden tot een middelenverbintenis. Platinascoop kan onder meer niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  • fouten in het materiaal of logo’s, beelden afgebeelde personen,…die door de klant ter beschikking worden gesteld
  • gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijs- offertes van toeleveranciers

8.2 In het geval Platinascoop zich niet zou kunnen beroepen op bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking zal de aansprakelijkheid van Platinascoop  beperkt zijn, ook in het kader van bescherming persoonsgegevens, tot de directe schade veroorzaakt door zware fout of bedrog en maximaal tot het bedrag van de opdracht. 

Artikel 9       Nietigheid en overmacht

9.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Platinascoop en de klant in onderling overleg de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

9.2. Wanneer Platinascoop , wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de opdracht uit te voeren heeft Platinascoop het recht om de opdracht te annuleren door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant. Reeds betaalde sommen kunnen in geen geval worden teruggevorderd tenzij dit kennelijk onredelijk zou zijn. Platinascoop  zal in dat geval geen schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn. Worden onder meer als geval van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, pandemie, lockdown, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, hacking of algehele stroompanne, internet fall-out, tekort aan transportmiddelen, tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen (bv. als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, staking, …) en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij Platinascoop of bij één van haar toeleveranciers.

Artikel 10     Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

10.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Platinascoop. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands, bij interpretatie van de aanwezige vertalingen heeft de Nederlandstalige versie steeds voorrang.

10.2 Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen Platinascoop en de klant zal worden beslecht door de bevoegde Rechtbank van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

10.3 Er kan ook gekozen worden voor online geschillenbeslechting. Indien de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, zal de nationale bevoegde instantie van zijn keuze via het ‘Online Dispute Resolution Platform’ https://ec.europa.eu/consumers/odr bevoegd zijn.

Baes Tineke

Platinascoop

Borkelstraat 12,

2900 Schoten

(BE)0752.925.381

BIC: BE63 7360 7324 8808

info@platinascoop.com